Kontakta oss

Driftinformation värme och vatten

Här publicerar vi driftinformation kring vår leverans av fjärrvärme och vatten.


Driftinformation Värme

Alsike
Måndag 29 maj, kl. 12:00 sker det planerat underhåll av elutrustning på värmeverket, vilket medför ett kort avbrott i värmeleveranserna. Leveransen bör vara igång igen 14.00-15.00. Vid frågor kontakta Veolia kundtjänst: 020-32 50 00 eller kundservice@veolia.com.
 


 

Driftinformation Vatten

Hallstavik 2017-05-26 - Vattenläcka Gamlebovägen
Vattenläckan är lagad och boende har åter vatten
Att tänka på när vattnet släpps på
Spola i kranen närmast vattenmätaren, låt vattnet rinna några minuter.
Vattnet kan vara lite missfärgat och innehålla luft. Det försvinner efter ett par minuter.
Missfärgningen är inte farlig utan är rost från ledningarna. Vänta med att tvätta så att inte kläderna blir missfärgade.

Hallstavik  2017-05-24 - Reparation av vattenläcka Gamlebovägen
Just nu pågår det reparation av vattenläcka på Gamlebovägen i Hallstavik.  Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Gamlebovägen vara utan vatten. Tappställe finns i korsningen Gamlebovägen/Gottstavägen.  Då vattenleveransen åter fungerar, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.


Rökspårning i ledningsnätet i Älmsta 

Mellan den 15 maj och 16 juni kommer rökspårning att ske i spillvattenledningarna för att minska risken för översvämning i Älmsta avloppsreningsverk. 
Periodvis drabbas avloppsreningsverket i Älmsta av höga flöden som påverkar verket negativt. Det rör sig till exempel om regnvatten och grundvatten som kommer in i ledningarna för spillvatten. Norrtälje kommun har därför fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att vidta åtgärder för att minska dessa flöden. Vi behöver därför utreda var vi har inläckage i ledningarna och även om det finns felkopplingar. 

Som första åtgärd kommer vi därför att tillsammans med POLLEX AB att göra en inventering av ledningsnätet med metoden rökspårning. Detta innebär att man för in rök i ledningarna för spillvatten utanför husen. 

Rökspårning innebär att rök förs in via brunnar i ledningen för spillvatten utanför husen. Arbetet utförs områdesvis mellan 15 maj och 16 juni. I området där arbetet pågår kommer röken att synas när den förs ner i brunnen. Det kan även synas rök från hängrännor och avluftningar från hustak i området där arbetet utförs. Röken är vit, luktfri och helt ofarlig (teaterrök). Dricksvattnet kommer inte att påverkas av rökspårningen. 

Alla berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare har fått information om rökspårningen. 
För mer information om arbetets utförande:
Thomas Landgre (Pollex AB), telefon 0705 98 30 77 
Henrik Strand (Pollex AB), telefon 0705 98 30 63