Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor
Veolia Recycling Solutions AB

Allmänna avtalsvillkor
Veolia Recycling Solutions AB

1. Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för Tjänst som Veolia Recycling Solutions AB (Veolia Recycling) tillhandahåller Kunden såvida inte Parterna skriftligen överenskommit om annat. 

2. Tolkningsföreträde
Om i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter gäller, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning: 
(a) Ev. ändringardokumenterade i enlighet med punkt 4 i huvudavtalet,
(b) huvudavtalet,
(c) bilagor, och
(d) dessa Allmänna avtalsvillkor. 

3. Ändringar & Tillägg
Veolia Recycling har rätt att med en (1) månads varsel ändra Avtalet. Om Kunden inte accepterar sådan villkorsändring, har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande per den dag villkorsändringen träder i kraft. 

4. Priser och prisjusteringar
4.1 Priser framgår av vid var tid gällande prisbilaga. Transportpriserna regleras i enlighet med gällande transportindex, vanligen en gång per år eller vid tillfällen då kostnaden genom skatte- eller lagförändringar motiverar prisjustering. 
4.2 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser i prisbilagan. Veolia Recycling äger rätt att debitera kostnader hänförliga till ändrade slutbehandlingskostnader, d v s kostnader föranledda av beslut tagna av riksdag, regering eller annan myndighet, samt andra kostnader över vilka Veolia Recycling inte råder. Hyres- och transportpris kan justeras 1 gång/år, materialpriser kan justeras 2 gånger/år. Priserna vid ingående av Avtalet framgår av Bilaga 1. 

5. Betalningsvillkor
5.1 Betalning ska ske mot faktura med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på det post- eller bankgirokonto som angetts på fakturan. Vid försenad betalning äger Veolia Recycling rätt till dröjsmålsränta enligt lag. 
5.2 Om Kunden vill göra gällande att fakturan skulle vara felaktig skall detta meddelas Veolia Recycling inom 6 månader från fakturadatum. Sker det inte inom föreskriven tid förlorar Kunden rätten att göra invändning mot fakturan. 
5.3 Ersättning utgår till Kunden med månadsvis avräkning senast den 15:e i månaden efter leverans enligt särskild prisbilaga, Bilaga 1, eller efter vid var tid gällande marknadspris. Vägning ombesörjs och bekostas av Veolia Recycling. Sammanställning av levererade volymer bifogas avräkningen. 

6. Ansvarsbegränsning
Såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger är Veolia Recyclings ansvar begränsat till direkt skada och per kalenderår begränsat till ett belopp som motsvarar värdet av Tjänsten under ett kalenderår.

7. Material och avfall
7.1 Kunden ansvarar för att avlämnade restprodukter möter lagens krav. Restprodukterna skall sorteras av Kunden i för olika materialslag avsedd utrustning såsom kärl, containrar och behållare samt i övrigt enligt Veolia Recyclings anvisningar. Veolia Recycling förbehåller sig rätten att löpande kontrollera och säkerställa att /avfallet överensstämmer med anvisningarna och att när som helst, utan föregående meddelande, och med omedelbar verkan ändra dessa. 
7.2 Materialet/avfallet ska vara förpackat vid hämtning eller läggas i av Veolia Recycling godkänd utrustning. 
7.3 Veolia Recycling ansvarar för att material/avfallet transporteras till godkända mottagningsanläggningar. 

8. Avvikelse och reklamation samt Kundens ansvar
Om avlämnade fraktioner är kontaminerade eller på annat sätt avviker ska Veolia Recycling meddela Kunden om detta orsakat skada för Veolia Recycling. Kunden är fullt ut ansvarig för sådan skada. Vid avvikelse har Veolia Recycling, alltid rätt att debitera en ersättning för merarbete och eventuell annan behandlingsform. Kunden ansvarar inte för fel eller skador som påtalas senare än 6 månader efter Avtalets upphörande, oavsett orsak. Kundens ansvar enligt punkt 10 är inte tidsbegränsad.

9 Utrustning och hyra av utrustning
9.1 Kunden äger rätt att nyttja behållare och dylikt under avtalstiden men Veolia Recycling förbehåller sig oinskränkt äganderätt till all utrustning som omfattas av Avtalet. Kunden får inte utan Veolia Recyclings godkännande förändra, flytta eller nyttja utrustningen för annat ändamål än avtalat. 
9.2 I hyran för utrustningen ingår underhåll och reparationer föranledda av normalt slitage. Kunden ansvarar för all skada på utrustningen som inte följer av normalt slitage. Kunden skall omgående meddela Veolia Recycling om utrustning skadas eller försvinner. 
9.3 Vid Avtalets eventuella upphörande, oavsett orsak, skall utrustningen ställas till Veolia Recyclings förfogande för hämtning. 
9.4 Kunden ska snarast möjligt underrätta Veolia Recycling genom skriftligt meddelande om ändringar i utrustningen eller dess användning, drift eller driftsmiljö, som kan påverka Veolia Recyclings åtagande att tillhandahålla utrustning enligt Avtalet. Hämtningsvägar till och från soprum, lastkaj, container och komprimator åligger Kunden att hålla tillgängliga samt fria från snö och is. 

10. Sekretess
10.1 Kunden förbinder sig att inte till utomstående förmedla vad denne inom ramen för Avtalet får kännedom om rörande Veolia Recyclings tekniska eller affärsmässiga förhållanden, kunder, leverantörer och priser, samt rörande all annan konfidentiell information, såväl under som efter avtalstiden för Avtalet. 
10.2 Kunden ska begränsa tillgången till Konfidentiell Information till endast sina egna anställda, styrelseledamöter och konsulter (gemensamt ”Kundens Representanter”) som i sin ställning måste ha kännedom om informationen för att kunna fullgöra sina åligganden eller som annars behöver ha kännedom om informationen inom ramen för Avtalet,. Kunden ansvarar, såsom för eget åtagande, för att Kundens Representanter iakttar bestämmelserna i Avtalet. Varje bristande uppfyllelse av någon av dessa bestämmelser ska anses vara ett avtalsbrott av Kunden.

11. Meddelanden
11.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post till Parternas i ingressen angivna eller senare genom skriftligt meddelande till motparten ändrade adresser. 
11.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda 
(a) skickad med e-post och om mottagande behörigen bekräftat 

12. Förtida upphörande
12.1 Båda parter har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande; 
(a) om den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina 
skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig anmodan; eller (b) om den andra Parten ställer in betalningarna eller eljest kan antas ha 
kommit på obestånd; eller (c) vid endera Partens konkurs. 
12.2 Oavsett om Avtalet uppsägs eller ej, ska Part gottgöras skada, som uppkommit genom avtalsbrott. 

13. Force majeure
Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt ska utan oskäligt dröjsmål lämna den andra Parten skriftligt meddelande härom. Om Parts fullgörande av Avtalet till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får den andra Parten skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 

14. Fullständigt avtal
Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet och ersätter alla tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser, skriftliga såväl som muntliga, mellan Parterna med anknytning därtill. 

15. Tvist
15.1 Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 
15.2 Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.