Veolia och Ellen MacArthur Foundation’s Food Initiative

Veolia och Ellen MacArthur Foundation’s Food Initiative

ska tillsammans bygga om de globala jordbruks- och livsmedelssystemen

Tillsammans ska Veolia och Ellen MacArthur Foundation’s Food Initiative bygga om de globala jordbruks- och livsmedelssystemen.

På Eat Forum Food i Stockholm lanseras ett nytt initiativ av Ellen MacArthur Foundation. De globala jordbruks- och livsmedelssystemen behöver göras om, och Veolia är med i matchen. Initiativet för samman stora städer och multinationella företag för att utveckla cirkulära lösningar som svar i kampen mot klimatförändringar, föroreningar och hälsoproblem - och inte minst den grava förlusten av biodiversitet förknippat med nuvarande livsmedelssystem. Under tre års tid kommer London, New York och São Paulo utgöra fullskalig demo för omdefinierade livsmedelssystem med lokala kedjor och loopar.

The Ellen MacArthur Foundation Food Initiative: cirkulära lösningar för ansvarsfull livsmedelsproduktion

Livsmedelsproduktion står för nära en fjärdedel av globala växthusutsläpp. Därtill bidrar dåligt hanterad gödsling till föroreningar i luft, jord och vatten. Ellen MacArthur Foundations initiativ är banbrytande: tack vare samarbetet med stora städer och multinationella företag kan lösningar inom circulär ekonomi införas, i enlighet med rekommendationer i rapporten “Cities and circular economy for food”*. Lösningarna vilar på tre principer:

 1. Producera mat på ett regenerativt sätt och - när så möjligt - lokalt, för att återställa kvaliteter i miljön istället för att bryta ner

 2. Få ut mer av livsmedelsprodukterna genom att odla och hantera livsmedel i en cirkulär loop och genom att använda bi-produkter och organiskt material för förbättrad jordmån

 3. Producera och marknadsför produkter som är hälsosammare och mer hållbara

Veolia och Ellen MacArthur Foundation’s Food Initiative

Initiativet har två mål: att reducera CO2 utsläpp med 4,3 miljarder ton per år (motsvarande en miljard bilar!) och att förbättra hälsa och jordkvalitet genom att bevara 15 miljoner hektar odlingsbar mark per år. Det kommer spara global ekonomi $700 miljarder.

“Med förenade krafter kan städer, människorna i dem och företag, tillsammans transformera det globala livsmedelssystemet. (...) Det handlar om att tackla klimatkrisen, återställa biodiversiteten och att förbättra människors hälsa genom att skapa en ny ekonomi som på nytt knyter samman människor, platser och deras livsmedelssystem” förklarar Clementine Schouteden, Ellen MacArthur Foundation Food initiative lead.

"Vi kan engagera företag, konsumenter och andra intressenter i London att möta de livsmedelsrelaterade utmaningar vi står inför" säger Wayne Hubbard, VD, London Waste and Recycling Board.

"Vi vill kunna garantera kvalitativa livsmedel till alla medborgare i São Paulo och stärka våra policys inom hållbar utveckling. Här i São Paulo är vi övertygade om att cirkulär ekonomi är ett alternativ till avfallet och föroreningarna som nuvarande livsmedelssystem orsakar” tillägger Bruno Covas, borgmästare i São Paulo City.

"Vid 2040 kommer en av våra största utmaningar vara att kunna säkra mattillgång till 9 miljarder människor i världen. Vi kan skapa ett bättre livsmedelssystem genom bättre användning av resurser. Det kräver en övergång till cirkulär ekonomi, särskilt i städer, där 80% av all mat kommer att konsumeras vid 2050. Att omvandla organiskt avfall till kompost, gödning eller bioenergi är cirkulära lösningar som kan skalas upp redan idag”, sammanfattar Veolia Antoine Frérot, styrelseordförande och VD, Veolia Environnement.

Veolias innovativa lösningar

Genom sina traditionella verksamhetsområden inom vatten, avfall och energi, utvecklar Veolia redan flertalet initiativ och experiment som möjliggör effektivare användning av resurser och förbättrar produktivitet, i till exempel jord utan att behöva ta till kemiska gödningsmedel:

 • I koncernen produceras gödningsmedel från organiskt avfall, slam från reningsverk och flytande avfallsprodukter från industrin, vilket är ett alternativ till helt kemiska gödningsmedel

 • Baserat på återvinning av och recirkulering av avfallsvatten utvecklar Veolia bevattningstekniker för att bevara vattenresurser runt om i världen

 • Parallellt med dessa lösningar inom sina traditionella verksamhetsområden, tittar Veolia också på helt nya experimentella fält:  

  • I Lille, Frankrike, genomförs ett pilotprojekt som fokuserar på bio-intensiva urbana mikroodlingar (urban micro-market gardening) med 420 olika typer av frukt och grönsaker på en liten yta med permakulturprinciper och baserat på jordens mikrobiologi och ett ekosystem som gynnar biodiversitet.

  • Med Veolias Fertile Cities project, designas nya intensiva och kvalitativa agrikulturproduktionssystem i urbana och peri-urbana miljöer: aquaponer, som kombinerar aquakultur och hydroponik, bildar cirkulära modeller som täcker in energihantering, bevattning och fertilitet. I Australien producerar Woodlawn waste storage facility biogas 250 km från Sydney, som används för att generera elkraft till 2500 hushåll. Överskottsvärmen används för att värma en fiskfarm som producerar 2,5 ton av fisken barramundi per år.

  • Insektsodling: Veolia utvecklar innovativa partnerskap med start-ups för sätta upp nya cirkulära ekonomiska modeller som kombinerar sanitetslösningar med att odla fluglarver från avfall. Det blir proteiner som kan användas som fisk- eller fågelföda, eller för att producera gödningsmedel för lokalt jordbruk som ett alternativ till kemiska medel. Till exempel i det resursfattiga Nairobi i Kenya (i partnerskap med Toilet Board Coalition), och i Frankrike och Malaysia, där Veolia gått in som partner i två startups som specialiserat sig inom insektsodling - Mutatec and Entofood.

*rapport publicerad vid World Economic Forum in Davos i januari 2019

 

Veolia innovativa lösningar inom livsmedel och cirkulär ekonomi