Kommersiella fastigheter

Veolia stärker det långsiktiga hållbarhetsarbetet

Fastighetsbranschen har en nyckelroll i den cirkulära omställning som pågår i samhället. Genom att reducera mängden CO2-utsläpp kan branschens påverkan på klimatet gå i en klart positiv riktning. Eftersom vi har ett stort äldre fastighetsbestånd i Sverige är frågan än mer utmanande. Fastighetsägare och fastighetsförvaltare måste tillsammans med sina hyresgäster bli bättre på effektiv energianvändning och utveckla sin återvinning. Hyresgästerna förväntar sig att fastighetsägare är miljömedvetna, arbetar med att minska sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara (och att man underlättar för hyresgäster som vill göra detsamma).

Vi kallar förändringen för ekologisk transformation. Ett exempel på utvecklingen inom branschen är Gröna byggnader (miljöbyggnader). Där har Veolia stor erfarenhet av att upprätta rapporter och intyg som visar att kunder uppfyller krav för certifieringar som bidrar till ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss idag

Kontakta oss för mer information om våra återvinningstjänster till kommersiella fastigheter och för att få svar på era frågor och funderingar.

Så arbetar Veolia med kunder inom kommersiella fastigheter

Vi inleder med att en av våra återvinningsspecialister i dialog med kunden gör en nulägesanalys. I den ingår bland annat att titta på var i avfallshierarkin olika delar av kundens avfall hamnar. Målet är att så mycket avfall som möjligt ska hamna så högt upp som möjligt. Några viktiga frågor som nulägesanalysen ger svar på:

  • Vad för slags avfall har kunden i dag?
  • Var hamnar avfallet?
  • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
  • Hur stor mängd CO2 släpper kunden ut på grund av nuvarande avfallshantering?

En plan för att nå och överträffa målen

Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er). Handlingsplanen utgår från och anpassas till den enskilda kundens produktionsanläggningar. Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras med avseende på ökad återvinning. När planen sätts i drift följer vi löpande upp de resultat som uppnås och jämför med de uppsatta KPI:erna. På så sätt kan vi kontinuerligt göra justeringar som förbättrar kundens KPI:er och återvinning. Det gör också återvinningen effektivare.

Ett helhetsperspektiv fångar detaljerna

All affärsverksamhet genererar avfall. Både hos den som förvaltar kommersiella fastigheter och hos hyresgäster. Det kan handla om förpackningar av papper, plast, glas och metall, gamla möbler, papper, uttjänt elektronik, sekretessmaterial, olika typer av förbrukningsmaterial, matrester, och hushållssopor. Allt måste tas om hand och helst återvinnas. På Veolia har vi ett helhetsperspektiv på hur avfallet bör omhändertas och återvinnas. Veolia har arbetat länge med kunder som äger eller förvaltar kommersiella fastigheter och har därför stor kunskap om vilka utmaningar som finns. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan och effektivisera sin energianvändning samtidigt som de blir mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

Vi ser till att kraven uppfylls

Med Veolia som partner kan kundföretaget och dess medarbetare lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom affärspartners och kunders krav på hållbarhet. Veolia är en proaktiv partner som hjälper kunden med den ekologiska transformation som är nödvändig för att långsiktigt behålla och stärka sin position på marknaden.

Vi dimensionerar efter kundens behov

På Veolia utformar vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda kundens behov. Det spelar ingen roll om det handlar om en enskild fastighet eller ett stort fastighetsbolag. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar företagets klimatavtryck.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!