Kontor

Det cikulära kontoret

Den cirkulära omställning som pågår i samhället handlar inte bara om hur vi producerar och återvinner varor. Även verksamheter i kontorslokaler kan bidra genom att bli bättre på att ta hand om sitt avfall och utveckla sin återvinning. I dag ställer såväl affärspartners som kunder höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att alla delar av en produktionskedja är miljömedvetna, arbetar med att minska sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara. Samtidigt tillkommer ständigt nya lagar och regler som också ställer krav på en mer miljövänlig verksamhet i alla led. Reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att drabbas av böter. Vi kallar förändringen för ekologisk transformation.

Att ha verksamhet med anställda som arbetar i kontorslokaler genererar avfall. Det kan handla om allt från förpackningar och emballage från kontorsvaror som köps in och uttjänt elektronik till papper och matrester från personalköket. Allt måste tas om hand och helst återvinnas. På Veolia har vi ett helhetsperspektiv på hur avfall kan reduceras och återvinnas. Veolia har arbetat länge med kunder som har verksamhet i kontorslokaler och erbjuder bland annat avfallshanterings- och förvaringslösningar som passar i kontorsmiljö. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bli mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss idag

Kontakta oss för mer information om våra återvinningstjänster till kontor och för att få svar på era frågor och funderingar.

Så arbetar Veolia med kunder i kontorslokaler

Vi inleder med att en av våra återvinningsspecialister i dialog med kunden gör en nulägesanalys. I den ingår bland annat att titta på var i avfallshierarkin olika delar av kundens avfall hamnar. Målet är att så mycket avfall som möjligt ska hamna så högt upp som möjligt.Några viktiga frågor som nulägesanalysen ger svar på:

  • Vad för slags avfall har kunden i dag?
  • Var hamnar avfallet?
  • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
  • Hur stor mängd CO2 släpper kunden ut på grund av nuvarande avfallshantering?

Tillsammans tar vi steget mot cirkularitet

Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er). Handlingsplanen utgår från och anpassas till den enskilda kundens produktionsanläggningar. Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras med avseende på ökad återvinning. När planen sätts i drift följer vi löpande upp de resultat som uppnås och jämför med de uppsatta KPI:erna. På så sätt kan vi kontinuerligt göra justeringar som förbättrar kundens KPI:er och återvinning. Det gör också återvinningen effektivare.

Vi ser till att kraven uppfylls

Med Veolia som partner kan kundföretaget och dess medarbetare lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom affärspartners och kunders krav på hållbarhet. Veolia är en proaktiv partner som hjälper kunden med den ekologiska transformation som är nödvändig för att långsiktigt behålla och stärka sin position på marknaden.

Vi dimensionerar efter kundens behov

På Veolia utformar vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda kundens behov. Det spelar ingen roll det handlar om ett mindre företag eller kontorslokaler hos en stor koncern. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar företagets klimatavtryck.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!