Legal notices

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa villkor gäller vid din användning av webbplats för Veolia Nordic AB, Veolia Sweden AB och bolag inom Veolia Recycling Solutions Nordic AB-gruppen (tillsammans benämnda som ”Veolia”). Materialet på webbplatsen tillhandahålls av Veolia som en service och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior av informationen som finns på webbplatsen får laddas ner i enlighet med de villkor som anges nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte ladda ner information från webbplatsen.
Veolia kan när som helst ändra dessa villkor utan att i förväg meddela användarna. En sådan ändring kan även innebära att webbplatsen upphör helt. Genom att du använder webbplatsen godkänner du de vid var tid gällande villkoren.
Villkoren och ditt användande av webbplatsen lyder under svensk lag. Om något av villkoren, eller tillhandahållandet av dessa, av någon anledning skulle visa sig vara olagligt, ogiltigt, utan laga kraft eller liknande, påverkas inte giltigheten av återstående villkor eller begränsningar. 

1.IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Innehåll som tillhandahålls på webbplatsen, såsom texter, bilder, videoklipp, grafik, teckningar, ljudklipp, logotyper, datakoder och program, tillhör Veolia eller dess innehållsleverantör och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller spridning av innehållet på webbplatsen kan strida mot lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

Hela eller delar av webbplatsen får inte återanvändas, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt utan Veolias skriftliga förhandsgodkännande. Nedladdning av en enstaka kopia av information som finns på Veolias webbplats är dock tillåten på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk, såvida Veolia skriftligen inte angett annat. Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Du får inte heller ta bort uppgifter om copyright eller andra meddelanden från informationen. Du ansvarar även för att förhindra otillåten kopiering av materialet samt för att säkerställa att anställda, leverantörer och andra som är knutna till din organisation, och får del av informationen, följer dessa villkor. 

Veolias varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Du har inte rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbplatsen och inte heller någon rätt att använda Veolias varumärke eller andra kännetecken på annat sätt än som anges i dessa användarvillkor utan Veolias skriftliga förhandsgodkännande. All användning av Veolias varumärken i annonsering och marknadsföring kräver ett formellt medgivande. 

2.ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier avseende informationens riktighet, användbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för något särskilt syfte.
Inga rättigheter transporteras till någon person på grund av den information som finns på denna webbplats eller dess länkar. Länkning till tredje parts webbplats är endast avsedd att underlätta för användaren och Veolia tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten på sådan webbplats.

Veolia ansvarar inte för några skador (inkl. indirekta skador, följdskador, förlust av affärsmöjligheter, data, goodwill, projekt eller vinst) som kan uppstå genom användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen eller något av dess innehåll eller material, inte ens om Veolia har underrättats om möjligheten till sådana skador. 

Webbplatsen kan innehålla tryckfel och andra felaktigheter. Veolia garanterar inte innehållets riktighet eller fullständighet, inte heller tillförlitligheten i de råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras via webbplatsen. Tillit till innehållet på webbplatsen sker på egen risk. Veolia kan närsomhelst, utan underrättelse eller förvarning, rätta till eventuella fel eller brister i någon del av webbplatsen eller göra ändringar i materialet och i de produkter, program, tjänster eller priser som beskrivs på webbplatsen. Veolia förbinder sig inte att uppdatera informationen på webbplatsen.

3.COOKIES
För att förbättra webbplatsens olika funktioner och underlätta din användning av webbplatsen används cookies. En cookie är en liten textfil från Veolias webbserver som lagras i din dator och som innehåller information. Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

I din webbläsares inställningar kan du stänga av möjligheten att lagra cookies. Sådan avstängning kan dock innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som avsett. 
Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det kan dock innebära att inställningar du gjort på vissa webbplatser inte längre finns kvar.

Nyare webbläsare har ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognitosurfning. Det innebär att alla cookies rensas ut varje gång webbläsaren stängs. 

Har du frågor om cookies kan du kontakta: 
Veolia Nordic AB 
Box 6613
113 84 Stockholm
Telefon: 08-550 500 00

4.PERSONUPPGIFTER
Genom att lämna över dina personuppgifter till Veolia samtycker du till att Veolia lagrar och på andra sätt behandlar dina personuppgifter i enlighet med villkoren nedan.

Personuppgifter som du lämnar till Veolia kommer att behandlas såväl manuellt som automatiskt i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarigt är Veolia Sweden AB.

Veolia håller ett register över kunder och användare som har registrerat sig eller köpt tjänster av Veolia. Registret innehåller exempelvis personuppgifter om namn, födelsedata, bostadsadress, telefonnummer, elektroniska adresser och leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter. Personuppgifter som lämnas till Veolia kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Veolias kunder samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Om du motsätter dig att personuppgifterna ska användas i marknadsföringssyfte kan du när som helst, för att förhindra sådant användande, meddela Veolia detta.   

Personuppgifter kan även, för angivna ändamål, komma att utlämnas till och inhämtas från företag i Veolias koncern samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifterna kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.  

Besök på Veolias webbplats kan leda till registrering av den IP-adress som används för sådan åtkomst. Veolia använder IP-adresser för att mäta användningen av webbplatsen i syfte att vidareutveckla webbplatsen, optimera användarvänligheten samt bedöma användarfrekvensen. Veolia kan också utföra statistiska analyser av insamlad data.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke till behandling av personuppgifter och begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Du har också rätt att på skriftlig begäran kostnadsfritt en (1) gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Begäran om rättelse eller registerutdrag ska vara egenhändigt undertecknad och skickas per post till Veolia Sweden AB:

Veolia Nordic AB
Box 6613
113 84 Stockholm

Om du har några frågor om Veolias behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail: [email protected] eller via telefon: 08-550 500 00  

5.KONTAKTUPPGIFTER
Webbplatsen kontrolleras och tillhandahålls av Veolia Sweden AB. Om du har några frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta Veolia via e-post till [email protected] eller per brev till:

Veolia Nordic AB
Box 6613
113 84 Stockholm