Legal notices

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa villkor gäller vid din användning av webbplats för Veolia Nordic AB, Veolia Sweden AB och bolag inom Veolia Recycling Solutions Nordic AB-gruppen (tillsammans benämnda som ”Veolia”). Materialet på webbplatsen tillhandahålls av Veolia som en service och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior av informationen som finns på webbplatsen får laddas ner i enlighet med de villkor som anges nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte ladda ner information från webbplatsen.
Veolia kan när som helst ändra dessa villkor utan att i förväg meddela användarna. En sådan ändring kan även innebära att webbplatsen upphör helt. Genom att du använder webbplatsen godkänner du de vid var tid gällande villkoren.
Villkoren och ditt användande av webbplatsen lyder under svensk lag. Om något av villkoren, eller tillhandahållandet av dessa, av någon anledning skulle visa sig vara olagligt, ogiltigt, utan laga kraft eller liknande, påverkas inte giltigheten av återstående villkor eller begränsningar.


1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehåll som tillhandahålls på webbplatsen, såsom texter, bilder, videoklipp, grafik, teckningar, ljudklipp, logotyper, datakoder och program, tillhör Veolia eller dess innehållsleverantör och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller spridning av innehållet på webbplatsen kan strida mot lagen om upphovsrätt (1960:729) till konstnärliga och litterära verk och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av webbplatsen får inte återanvändas, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt utan Veolias skriftliga förhandsgodkännande. Nedladdning av en enstaka kopia av information som finns på Veolias webbplats är dock tillåten på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk, såvida Veolia skriftligen inte angett annat. Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Du får inte heller ta bort uppgifter om copyright eller andra meddelanden från informationen. Du ansvarar även för att förhindra otillåten kopiering av materialet samt för att säkerställa att anställda, leverantörer och andra som är knutna till din organisation, och får del av informationen, följer dessa villkor.

Veolias varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Du har inte rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer på webbplatsen och inte heller någon rätt att använda Veolias varumärke eller andra kännetecken på annat sätt än som anges i dessa användarvillkor utan Veolias skriftliga förhandsgodkännande. All användning av Veolias varumärken i annonsering och marknadsföring kräver ett formellt medgivande.


2. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier avseende informationens riktighet, användbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för något särskilt syfte.
Inga rättigheter transporteras till någon person på grund av den information som finns på denna webbplats eller dess länkar. Länkning till tredje parts webbplats är endast avsedd att underlätta för användaren och Veolia tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten på sådan webbplats.

Veolia ansvarar inte för några skador (inkl. indirekta skador, följdskador, förlust av affärsmöjligheter, data, goodwill, projekt eller vinst) som kan uppstå genom användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen eller något av dess innehåll eller material, inte ens om Veolia har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Webbplatsen kan innehålla tryckfel och andra felaktigheter. Veolia garanterar inte innehållets riktighet eller fullständighet, inte heller tillförlitligheten i de råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras via webbplatsen. Tillit till innehållet på webbplatsen sker på egen risk. Veolia kan närsomhelst, utan underrättelse eller förvarning, rätta till eventuella fel eller brister i någon del av webbplatsen eller göra ändringar i materialet och i de produkter, program, tjänster eller priser som beskrivs på webbplatsen. Veolia förbinder sig inte att uppdatera informationen på webbplatsen.


3. COOKIES

För att förbättra webbplatsens olika funktioner och underlätta din användning av webbplatsen används cookies. En cookie är en liten textfil från Veolias webbserver som lagras i din dator och som innehåller information. Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

I din webbläsares inställningar kan du stänga av möjligheten att lagra cookies. Sådan avstängning kan dock innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som avsett.

Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det kan dock innebära att inställningar du gjort på vissa webbplatser inte längre finns kvar.
Nyare webbläsare har ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognitosurfning. Det innebär att alla cookies rensas ut varje gång webbläsaren stängs.

Har du frågor om cookies kan du kontakta:

Veolia Sweden AB
Box 6613
113 84 Stockholm
Telefon: 08-550 500 00


4. INTEGRITETSPOLICY

För oss inom Veolia är våra kunders och samarbetspartners förtroende en av våra största tillgångar. För oss är det därför viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 samt  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och därmed på ett tryggt och säkert sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se där du kan läsa mer.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer och IP-nummer kan klassas som personuppgifter. Ett organisationsnummer är t.ex. en personuppgift om det handlar om en enskild firma.
 

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Veolia Nordic AB, org.nr 556619-6779 med tillhörande dotterbolag, är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.
 

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.
 
Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Besök på Veolias webbplats kan leda till registrering av den IP-adress som används för sådan åtkomst. Veolia använder IP-adresser för att mäta användningen av webbplatsen i syfte att vidareutveckla webbplatsen, optimera användarvänligheten samt bedöma användarfrekvensen. Veolia kan också utföra statistiska analyser av insamlad data.
 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exempelvis:
 • Namn och identifikationsnummer, exempelvis personnummer eller organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter, exempelvis adress, telefonnummer och e-post.
 • Kundnummer.
 • Betalningsuppgifter.
 • Uppgifter om dina inköp.
 

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra produkter och tjänster.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS samt telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.
 

VAD HAR VI FÖR LAGLIG GRUND ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal olika legala grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
 
Avtal
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att genomföra bokningar och köp och för att kunna fakturera dig.
 
Rättslig förpliktelse
I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi sparar dock endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse.
 
Intresseavvägning
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
 
Samtycke
Slutligen kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Detta samtycke kan återkallas av dig.  För att återkalla ett samtycke kontaktar du oss via de kontaktuppgifter som finns i detta dokument.
 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna policy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.
 

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Veolias koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhets- eller tekniska problem.
 
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Veolias leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
 

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lag.
 

DINA RÄTTIGHETER

Veolia ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 
Du har rätt att av begära:
 

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas bland annat lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för eventuella andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling
Dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 
Dataportabilitet
Dataportabilitet innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invända mot behandling
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 

KLAGOMÅL

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 

KONTAKT

Om du har frågor kopplade till integritetspolicy eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på följande e-postadress, kundservice@veolia.com, via webben eller på nedan adress eller telefon.

Veolia Nordic AB
Dataskyddsombudet
Box 6613
113 84 Stockholm
Tel 08-550 500 00
 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra integritetspolicyn vid behov. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid finnas tillgänglig på vår hemsida www.veolia.se.
 

5. KONTAKTUPPGIFTER

Webbplatsen kontrolleras och tillhandahålls av Veolia Sweden AB. Om du har några frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta Veolia via e-post till kundservice@veolia.com telefon: 08 550 500 00 eller per brev till:
Veolia Sweden AB
Box 6613
113 84 Stockholm
Tel 08-550 500 00