Driftavtalet med Norrtälje kommun

Angående driftavtalet med Norrtälje kommun

Veolia har sedan 2002, på uppdrag av Norrtälje kommun, ansvarat för kommunens drift av vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, kundtjänst m.m.. Veolia och kommunen ingick ett nytt 10-årigt driftsavtal för perioden 2014 - 2023. Kommunen valde i slutet av maj 2018, ensidigt och utan stöd i avtalet, att avbryta driftsavtalet per den 31 december 2018.

Veolia har den 31 december 2018, till Norrtälje tingsrätt, lämnat in en stämningsansökan mot kommunen där Veolia baserat på ingånget avtal, begär ekonomisk ersättning för den skada som kommunens avbrytande orsakar.

Veolia har i samarbete med kommunen, förberett avveckling av sin verksamhet och en ordnad överlämning av driften till kommunen per årsskiftet och i övrigt vidtagit alla rimliga åtgärder, allt för att kommunens invånare inte ska påverkas negativt av verksamhetsövergången.

Veolia har inte fått något alternativ för att tillvarata sina avtalsenliga rättigheter, än att pröva tvisten i domstol. Veolia kommer inte att vidare kommentera stämningen eller avtalet, under den kommande rättsprocessen.

Kommunikationsansvarig Kristoffer Nordenstaaf, Marknads- och kommunikationschef
08-550 500 78