Veolia Sverige

Möt Veolia

På Veolia arbetar vi tillsammans med kommuner och företag för att de ska få ut så mycket som möjligt från sina resurser. Vårt fokus ligger på återvinning, vatten, energi och stödtjänster till industrin.  

Få ett snabbt grepp på vad Veolia är - ta del av vår film som kort och koncist beskriver vår verksamhet i Norden och det värde vi tillför våra kunder och samhället. 

Genom att optimera användning av resurser hjälper vi din verksamhet att spara pengar och minska sitt avtryck. Men lika ofta får vi vardagen att fungera. Vi ser till att människor får rent dricksvatten och värme. Samlar in och återvinner olika material eller sköter om industrins fastigheter och tekniska infrastruktur. Som kund har du tillgång till det stora företagets resurser med global närvaro, lång erfarenhet och forskningsavdelning. Samtidigt får du flexibiliteten och lyhördheten hos en lokal aktör.

 

Veolia i Norden

I Norden finns vi från Trelleborg till Luleå, Oslo till Helsingfors – med ett nätverk av lokalkontor däremellan. Här erbjuder vi tjänster inom energi, vatten, återvinning och industrisanering, där vi arbetar nära den svenska processindustrin.

2019 omsatte vi här i Norden 3,6 miljarder kronor med 1 200 anställda. Veolia Nordic AB är moderbolag och vi finns representerade i Sverige, Finland och Norge. Läs mer om vår bolagsstruktur

För att fortsätta vara ett världsledande bolag inom hållbarhet måste vi ligga i framkant när det kommer till teknik, forskning, lagar och hur vi levererar kvalitet. Vi är certifierade vilket hjälper oss att säkerställa och ständigt utveckla vår leverans. Vi är till och med ett av de få företagen i Norden som är certifierade enligt ISO 55001 (asset management). Se våra certifikat

 

Veolias certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete.

Veolia är en komplett partner, vi hjälper till med allt från planering till genomförande av arbetet inom alla våra affärsgrenar vatten, energi, industrisanering och återvinning.  

Veolias nordiska huvudkontor ligger i Stockholm på Norra Stationsgatan 67. Här sitter också ledningen. Läs mer om vår nordiska ledningsgrupp

 

Våra affärsområden

Vår verksamhet är organiserad inom fyra verksamhetsområden: Technical Management, Industrial Services, Utility Solutions och Recycling Solutions. 

 

Veolia i världen

Veolia är ett av världens ledande miljöföretag med nära 171 000 anställda över hela världen. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att de ska få ut så mycket som möjligt av sina resurser – med fokus på lösningar inom återvinning, industriservice, vatten och energi som bidrar till en hållbar utveckling för samhällen och industrier.

Veolia Environnement SA är noterat på parisbörsen (Euronext: VIE) och 2019 omsatte koncernen 27,18 miljarder Euro. 

Veolia startade i Frankrike under mitten av 1800-talet som ett vattenledningsföretag och under många år försåg vi hela Paris med rent vatten. Att ta till vara på och rena vatten är fortfarande en del av det vi gör, men vi har breddat vår horisont och numera arbetar vi med att tillvarata alla möjliga resurser. Och idag är vi världsledande inom såväl vatten som energi och återvinning.

Vatten för privatkunder |  Veolia Sverige
Water

Leverans av dricksvatten till 95 miljoner människor

Sköter om avloppssystem för 63 miljoner människor

Sköter om 3 603 
dricksvattenanläggningar

Sköter om 2 667 reningsverk
    

Waste management

560 505 kommersiella kunder 

49 miljoner ton avfall omhändertaget

655 avfallsanläggningar

Avfallshantering för 43 miljoner människor på uppdrag av kommuner

Se våra erbjudanden som är riktade mot Energiåtervinning | Veolia Sverige
Energy

Drift och skötsel av 
42 053 värmeanläggningar

615 nätverk för fjärrvärme och fjärrkyla

Produktion av 56 miljoner MWh 

Drift och skötsel av 
2 389 industrianläggningar

Resourcing the world

För att bidra till skiftet från resurskonsumtion till en värld där cirkulärekonomi och återvinning står i centrum, designar och implementerar vi lösningar som syftar till att förbättra tillgången till resurser – samtidigt som vi förnyar och ersätter dem.

Vår kompetens inom vatten, energi och återvinning gör oss till en stark och innovativ partner, som främjar utveckling och välbefinnande för människor och bidrar till att skapa bättre och effektivare företag och regioner.

Världens resurser förbrukas i en rasande takt. Det innebär inte bara ekonomiskt svinn för företag och samhället i stort, utan också ett reellt hot mot vår existens.

Veolia finns över hela världen och vi har lösningar för nästan allt som hjälper oss alla att bevara jordens resurser.

Läs mer om Veolia och vårt engagemang för världen. 

 

Vår mission

Naturliga och ändliga resurser minskar samtidigt som behoven ökar hos en ständigt växande population i en allt mer urbaniserad värld. Alltmedan klimatrelaterade problem utgör en ödesfråga för hela planetens befolkning. 

Vi behöver tänka om gällande hur vi förhåller oss till resurser och komma på nya sociala modeller och idéer för ekonomisk tillväxt som är mer hållbara, effektiva och balanserade.  

Med 160 år av expertis inom vatten, energi och avfall kan Veolia tillämpa sin innovationsförmåga för att främja utveckling och välbefinnande för människor - samtidigt med förbättrad prestanda för företag och offentliga verksamheter. För att ta steget från enkelriktad resurskonsumtion till en cirkulär modell där resurserna frigörs, tillvaratas och återskapas, är Veolia en nyckelspelare för att designa och implementera de lösningar som måste till.    

Resourcing the World

Det är så Veolia och alla våra medarbetare varje dag bidrar till vår värld - genom att slå vakt om och bringa nytt liv i värdefulla resurser. Veolia är en unik partner som skapar hållbart värde genom att vi frigör, tillvaratar och återskapar resurser.

Frigör resurser

Veolia erbjuder lösningar som kräver mindre resurser, körs mer effektiva och är ekonomiskt gångbara.

Tillvarata resurser

Veolia utvecklar metoder som bevarar och optimerar användandet av resurser samtidigt som vi garanterar kvalitet och utbyte.

Återskapar resurser

Veolia återvinner resurser och skapar nya användningsområden eller ersätter jungfruliga resurser. Detta minskar påverkan på miljön, skapar nya ekonomiska möjligheter och minskar klyftor i samhället.

Våra värderingar

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar speglar vårt sätt att arbeta för ett hållbart samhälle och för en trivsam och utvecklande arbetsplats:

Ansvar
Var och en uppfyller sina åtaganden och gör det på ett säkert sätt.

Solidaritet
Vi stöttar varandra och tar hänsyn till vår omgivning. 

Respekt
Vi respekterar varandra och ser mångfald som en tillgång. 

Innovation
Vi utvecklar skräddarsydda lösningar som vi kontinuerligt förbättrar.

Kundfokus
Vi bygger långsiktiga partnerskap genom en aktiv dialog med våra kunder.

Ansvar i samhället

Att säkerställa tillgång till grundläggande tjänster, bra fördelning och att bevara resurser till kommande generationer är stora och viktiga utmaningar för vårt samhälle. Vi på Veolia arbetar med CSR på ett ambitiöst och målmedvetet sätt för att nå dit. För oss är det är en avgörande faktor för att vi ska kunna vara ett verksamt och växande företag i dagen samhälle – som även bidrar till att utveckla våra kunders CSR-arbete. Läs gärna mer på vår internationella hemsida hur vi arbetar med CSR.

Veolia-koncernen har valt att basera våra CSR-åtaganden på tre huvudpunkter: hållbar utveckling, hållbar tillväxt och våra medarbetares välbefinnande.

Hållbar utveckling

  • Hållbar hantering av naturresurser genom cirkulär ekonomi
  • Bidra till att bekämpa klimatförändringar
  • Bevara och återställa biologisk mångfald

Hållbar tillväxt

  • Bygga nya relationer och värdeskapande modeller med våra intressenter
  • Bidra till att förbättra regional utveckling
  • Tillhandahålla och behålla tjänster som är nödvändiga för hälso- och mänsklig utveckling

För våra medarbetare

  • Säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö
  • Främja den professionella utvecklingen och engagemanget för varje anställd
  • Sörja för respekten för mångfald och mänskliga och grundläggande rättigheter inom företaget

Veolias etiska åtaganden

Etik är en hörnsten för Veolia som företag och i det sätt Veolia driver affärer. Vi har ett etiskt ramverk som omfattar alla våra medarbetare i hela världen där Veolias värderingar: Ansvar, Sammanhållning, Respekt, Innovation och Kundfokus utgör själva grunden för hur vi agerar.

Visselblåsare

Vi tycker att det är viktigt att vi uppmärksammas om det sker något inom Veolias verksamhet som kan bryta mot lagar och regler eller om något agerande från vår sida inte följer våra värderingar. Därför har Veolia ett verktyg där du kan rapportera händelser anonymt. Inkomna rapporter hanteras av en oberoende  etisk kommitté med uppgift att följa upp den etiska efterlevnaden inom hela Veolia.

Visselblåsarverktyget "Veolias Ethics Alert" kan nås av alla i hela världen oavsett om man är anställd på Veolia eller ej. Verktyget är på engelska och den som rapporterar kan vara helt anonym.

 

Nordisk visselblåsarkontakt

Vi har också en e-postadress som gör att du kan komma i kontakt direkt med Veolia Norden. E-postadressen går till vår nordiska etiska kommitté. Denna består av av HR Direktören, Chefsjuristen samt Compliance-ansvarig. Här har du inte samma möjlighet att vara helt anonym som när du rapporterar via “Veolias Ethics Alert”, men vi kan lättare och snabbare agera på det som rapporteras. 

Du kan kontakta oss direkt på [email protected] eller så kan du fylla i formuläret nedan. Samtliga inkomna händelser loggas och följs upp av kommittén. Du kan skriva på något av de nordiska språken eller på engelska. Om du vill läsa mer om lagen som reglerar och stödjer processen finns den här.

Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med den nordiska etiska kommittén. Samtliga inkomna händelser loggas och följs upp av kommittén. Du kan skriva på något av de nordiska språken eller på engelska.
      

Dina uppgifter

Jag vill rapportera och informera om följande:

Oändligt antal filer kan laddas upp till detta fält.
Begränsning 256 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Submit action