Offentlig sektor

Återvinningstjänster

Ser till att ert hållbarhetsarbete alltid är i framkant

All offentlig verksamhet genererar avfall. Det gäller oavsett om det handlar om skolor, sjukhus, äldreboenden eller något annat. Förpackningar, engångsartiklar, papper, gamla möbler, uttjänt elektronik, sekretessmaterial, farligt avfall, uttjänt sjukvårdsmaterial, teknisk utrustning, matrester och en hel del annat måste tas om hand och helst återvinnas.

Offentlig sektor spelar en viktig roll i den cirkulära omställning som pågår i samhället. Inte minst som föregångare med goda exempel inom hållbarhet. En del av det arbetet handlar om att ta hand om sitt avfall på bästa sätt och utveckla sin återvinning. I dag ställer medarbetare, medborgare och brukare av tjänster inom offentlig sektor höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att förvaltningar, myndigheter och bolag är miljömedvetna, arbetar med att minska sina avfallsmängder och genom sitt hållbarhetsarbete vill vara förebilder. Samtidigt tillkommer ständigt nya lagar och regler som också ställer krav på en mer miljövänlig verksamhet i alla led. Reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att drabbas av böter. Vi kallar förändringen för ekologisk transformation.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss idag

Kontakta oss för mer information om våra återvinningstjänster till offentlig sektor och för att få svar på era frågor och funderingar.

Så arbetar Veolia med kunder i offentlig sektor

Vi baserar vårt arbete på en generell process (beskrivs nedan) som anpassas till kundens underlag vid offentlig upphandling.

Vi inleder med att en av våra återvinningsspecialister i dialog med kunden gör en nulägesanalys. I den ingår bland annat att titta på var i avfallshierarkin olika delar av kundens avfall hamnar. Målet är att så mycket avfall som möjligt ska hamna så högt upp som möjligt.Några viktiga frågor som nulägesanalysen ger svar på:

  • Vad för slags avfall har kunden i dag?
  • Var hamnar avfallet?
  • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
  • Hur stor mängd CO2 släpper kunden ut på grund av nuvarande avfallshantering?

När vi vet vart vi är kan vi nå nästa nivå och förbi

Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er). Handlingsplanen utgår från och anpassas till den enskilda kundens produktionsanläggningar. Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras med avseende på ökad återvinning. När planen sätts i drift följer vi löpande upp de resultat som uppnås och jämför med de uppsatta KPI:erna. På så sätt kan vi kontinuerligt göra justeringar som förbättrar kundens KPI:er och återvinning. Det gör också återvinningen effektivare.

Veolias samlade erfarenhet gör att vi tillsammans kan gå ett steg längre

På Veolia har vi ett helhetsperspektiv på hur avfall kan reduceras och återvinnas. Veolia har arbetat länge med kunder inom alla delar av offentlig sektor och har därför stor kunskap om vilka utmaningar som finns. Det betyder att vi också har stora vana av att arbeta tillsammans med politiskt styrda organisationer och av LOU (lagen om offentlig upphandling). Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bli mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

Vi ser till att kraven uppfylls

Med Veolia som partner kan kundföretaget och dess medarbetare lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom medborgares och brukares krav på hållbarhet. Veolia är en proaktiv partner som hjälper kunden med den ekologiska transformation som är nödvändig för att långsiktigt behålla och stärka sin position på marknaden.

Vi dimensionerar efter kundens behov

På Veolia utformar vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda kundens behov. Det spelar ingen roll om det handlar om en förvaltning, ett bolag, en statlig myndighet eller en region. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar företagets klimatavtryck.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!