Tillverkningsindustri

Veolia hjälper industrin att nå och överträffa sina miljömål

I den cirkulära omställning som pågår i samhället har den tillverkande industrin en viktig roll att spela. För att minska sitt klimatavtryck måste företag kontinuerligt utveckla sitt återvinningsarbete. Både genom att bli bättre på att ta omhand sitt avfall och genom att minska den mängd avfall som genereras. Vi kallar det ekologisk transformation. I dag ställer affärspartners, kunder och slutkonsumenter höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att producenter är miljömedvetna, återvinner, minskar sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara och cirkulära. Samtidigt tillkommer ständigt nya tvingande lagar och regler som ställer krav på en mer hållbar tillverkningsindustri. De nya reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att tappa kunder eller drabbas av juridiska påföljder.

Den tillverkande industrins produktion genererar stora mängder avfall. Det kan handla om förpackningar från råvaror eller utrustning, materialspill från produktionen eller kemikalier som används för att underhålla maskiner. Allt måste tas om hand och så mycket som möjligt ska återvinnas. På Veolia har vi ett helhetsperspektiv på hur avfall kan minimeras och återvinnas. Veolia har arbetat länge med kunder från tillverkningsindustrins alla branscher och har därför stor kunskap om företagens utmaningar. Med vårt helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan och samtidigt bli mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss idag

Kontakta oss för mer information om våra återvinningstjänster till tillverkningsindustri och för att få svar på era frågor och funderingar.

Så arbetar Veolia med kunder inom tillverkningsindustrin

Vi inleder med att en av våra återvinningsspecialister i dialog med kunden gör en nulägesanalys. I den ingår bland annat att titta på var i avfallshierarkin olika delar av kundens avfall hamnar. Målet är att så mycket avfall som möjligt ska hamna så högt upp som möjligt.Några viktiga frågor som nulägesanalysen ger svar på:

  • Vad för slags avfall har kunden i dag?
  • Var hamnar avfallet?
  • Hur mycket återvinns och hur återvinns det?
  • Hur stor mängd CO2 släpper kunder ut på grund av nuvarande avfallshantering?

Tillsamman sätter vi en plan för hur vi ska lyckas

Efter att vi gjort en nulägesanlys, en rapport och en bedömning av förbättringspotential på plats tar kunden och vår återvinningsspecialist tillsammans fram en återvinningsplan och formulerar målsättningar (KPI:er). Handlingsplanen utgår från och anpassas till den enskilda kundens produktionsanläggningar. Vi tittar på hur flöden, volymer, utrustning, logistik, tömningsfrekvenser, materialbehandling och utbildningsbehov kan optimeras med avseende på ökad återvinning. När planen sätts i drift följer vi löpande upp de resultat som uppnås och jämför med de uppsatta KPI:erna. På så sätt kan vi kontinuerligt göra justeringar som förbättrar kundens KPI:er och återvinning. Det gör också återvinningen effektivare.

Vi ser till att kraven uppfylls

Med Veolia som partner kan kunden lägga mer tid på att utveckla sin verksamhet. Genom att låta oss ta ansvar för återvinningen kan kunden vara säker på att uppfylla alla gällande lagar och regler, liksom att ha koll på affärspartners och kunders krav på hållbarhet. Veolia är en proaktiv partner som hjälper kunden med den ekologiska transformation som är nödvändig för att långsiktigt behålla och stärka sin position på marknaden.

Vi dimensionerar efter kundens behov

På Veolia utformar och skräddarsyr vi våra tjänster och lösningar efter den enskilda kundens behov. Det spelar ingen roll om det handlar om en mindre tillverkningsindustri eller en stor industrikoncern. Vi har all den utrustning och kunskap som behövs för att göra kundens återvinning till en mer hållbar, effektiv och ren process som minskar företagets klimatavtryck.

Helhetsansvar skapar synergier

Allra störst värde skapar Veolia där vi har helhetsansvar för produktionsanläggningen. Förutom avfall och återvinning ingår då också att optimera och sköta energiproduktion, och vattenrening samt att recirkulera produktionsspill och spillvärme. Vårt helhetsperspektiv och cirkulära tänk skapar synergier som sänker kostnader, ökar effektiviteten och minskar produktionsstoppen. Samtidigt som kundens anläggning och produktion blir mer hållbar. Det är så vi gemensamt bidar till den ekologiska transformationen.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!