Industrirengöring

I och med förvärvet av Corvaras affärsområde Industriservice 1 september 2017 kan Veolia erbjuda marknadsledande tjänster inom industrirengöring.

Veolia har därmed den specialkompetens som krävs för att klara av de tuffa krav som ställs inom industrin, och kan erbjuda saneringstjänster för industrikunder i hela Norden.

Välkommen att kontakta oss!

Christer Hedberg

Regionchef Södra Norrland

Tel: 070 - 315 14 48
Henry Ericsson

Regionchef Mälardalen

Tel: 073 - 817 14 15
Patrik Roswall

Regionchef Bergslagen

Tel: 070 - 683 39 71
Dan Carlgrip

Regionchef Östergötland

Tel: 070 - 817 02 01
Magnus Lundh

Regionchef Syd

Tel: 070-8140061

 

Sandblästring
Sandblästring är en metod där man under högt tryck skjuter sand mot en yta för att antingen rengöra den, eller förbereda den inför någon slags behandling. Metoden används exempelvis för att rengöra förbränningspannor och tubpaket från sot och fastbrända partiklar på värmeverk. I dammkänsliga miljöer kan man tillsätta vatten till sanden och på så sätt arbeta helt dammfritt. Våra operatörer har lång erfarenhet av pannrengöring/pannblästring och bistår gärna med såväl rådgivning som genomförande. 

Is- & Kolsyreblästring
Är du ute efter en skonsam och effektiv rengöring av känsliga miljöer kan isblästring, eller kolsyreblästring som det också kallas, vara en lämplig metod. Vi har expertis och utrustning för alla typer av uppdrag, oavsett om det rör sig om ett mindre område eller en större anläggning. Isblästring är skonsamt både för både miljön och den yta som rengörs. Ytan blir ren utan att det underliggande materialet eller tuberna påverkas. Tuberna behöver heller inte slipas före blästringen. En annan stor fördel med isblästring är att det inte skapar något restavfall eller lämnar andra spår efter sig. Det kan exempelvis användas för rengöring av pannor vid kraftvärmeproduktion. 
Vakuumsugning
Vakuumsugning kan användas till allt från undanforsling av torra material som grus och spån till rengöring av svårtillgängliga ytor från slam, vätskor och mycket mer. Vi kan ta oss an de mest krävande uppdragen. Med rätt utrustning och kompetens transporterar vi material med lyfthöjder upp till 100 meter. Att jämföra med traditionella slambilar som klarar ungefär sex till sju meter.

Vill du att vi tar hand om miljöfarligt material har vi möjlighet att lasta det direkt på fordon för vidare transport direkt till deponianläggning. Vi har bilar som är utrustade för att packa uppsuget miljömaterial direkt i ”big bags”, och ADR-klassade bilar som är godkända för transport av farligt gods. Till våra fordon kan vi även koppla utrustning för att blåsa torra material, till exempel singel in under husgrunder. Vår materialkross använder vi för att mala ner material och dammfritt suga ut det till sugbilen. 

Slamsugning
Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar. Vi kan hjälpa till både vid mer akuta händelser som vid förebyggande insatser. Med våra moderna bilar kan vi erbjuda olika lösningar för olika behov:
Slambilar
 • Löser de mest grundläggande behoven för sugning av slam och sediment.
Kombispolbilar
 • Erbjuder spolning och sugning samtidigt. Lämpligt vid såväl kulvertspolning som vid rengöring av stora tankar och processutrustning.
Avvattningsfordon
 • Har slamsugningsfunktion och avvattningsutrustning för att minimera transporter av vatten, avfallsmängd och utsläpp.
ADR-klassade fordon
 • Med våra ADR-utrustade fordon kan vi hjälpa till med transport av farligt gods i tank, till exempel brandfarliga, sura, basiska och andra miljöfarliga ämnen. Fordonen har extra säkerhetsutrustning och körs av specialutbildade förare. 
Kemisk rengöring
Vattenburna kyl- och värmesystem behöver ibland rengöras för att fungera optimalt. Faktum är att minsta beläggning i systemet kan minska värmeöverföringen och leda till kraftigt försämrad effekt. Vi erbjuder kemisk systemrengöring som ett kostnadseffektivt, miljövänligt och snabbt sätt att rena och energioptimera ditt system. Värmeöverföringen ökar och du får en lägre uppvärmningskostnad på en och samma gång.

Vi jobbar med CIP-metoden, Cleaning in place, som återställer systemet i skick som nytt. De kemiska rengöringsprodukterna anpassas efter vad föroreningarna i systemet består av, och löser beläggningar som kalk, humus, rost, snäckor, olja och bakterier. Så långt det är möjligt använder vi biologiskt lättnedbrytbara vätskor. Du slipper dyra deponiavgifter samtidigt som det är skonsamt för miljön. 
Högtrycksspolning
Högtrycksspolning är en populär och efterfrågad rengöringsmetod. Vi arbetar med alla typer av reningstjänster som drivs med högtryck.
Exempel på högtrycksspolningstjänster:
 • Högtrycksrengöring och högtryckspolning för att rensa rörledningar, cisterner och processutrustning som finns i alla typer av industrier.
 • Vattenblästring, en form av högtryckstvätt, som avlägsnar smuts, fett, korrosion, färg och klorider.
 • Vattenbilning för borttagning av betong från konstruktioner, utan att förstöra armering och underliggande konstruktion.
Till vår hjälp har vi den bästa och mest avancerade utrustningen som finns på marknaden. Självklart ser vi till att välja den metod som är bäst lämpad och mest kostnadseffektiv för just ditt uppdrag. 

Fastighetsspolning
Vi renspolar med hetvatten och filmar för att ta reda på status på fastighetens avloppsledningar och stammar. Vill du bara ha en renspolning så ordnar vi det. Vänta inte till det blir totalstopp utan låt oss lösa problemet innan det blir akut! 
Gör en stamspolning och rörinspektion i förebyggande syfte:
 • När du har dålig avrinning, lukt eller ett kluckande avlopp
 • Inför en försäljning av en fastighet
 • När du köpt en fastighet och funderar på eventuella åtgärder.
 • När frågan om stambyte kommer upp

Vi erbjuder flera tjänster inom fastighetsspolning:
Avloppsspolning
 • Köksavlopp med hetvatten för effektiv rengöring
 • Infiltrationsspolning
 • Rotskärning av rötter i ledningar
 • Tankrengöring med besiktning
Slamsugning
 • Avloppsbrunnar
 • Dagvattenbrunnar
 • Oljeavskiljare + tvättrännor
 • Rörinspektion med dokumentation
 • ADR-transporter
 • Besiktning oljeavskiljare
Vattenbilning
Vattenbilning är en miljövänlig och effektiv metod där vi med hjälp av vatten under högt tryck, i ett speciellt rörelsemönster, bilar bort betong från olika konstruktioner. Metoden är skonsam mot armering och underliggande konstruktion. Du kan välja att avlägsna valda delar av betongen, och även de mest svåråtkomliga ytorna kan åtgärdas. Vi använder oss av en modern högtrycksutrustning med olika typer av robotar och riggar som vi specialanpassar helt efter dina önskemål och behov. Via datastyrning definierar vi exakt vilka ytor robotarna ska bearbeta – och vilken betong som ska bilas bort. 
Stoftavskiljare A27​
Vårt egenutvecklade mobila ventilationssystem A27 renar miljö och luft även under mer extrema förhållanden. Systemet kan till exempel användas vid asbestrivning, blästring och rivning. A27 kan också användas för att skapa under- eller övertryck i utrymmen, vid avkylningsprocesser eller för att vädra ut vattenånga och rökgaser. Luften blir ren både snabbt och effektivt.
Några jobb där denna metod använts med gott resultat och nöjda kunder:
 • Fortum Kraftvärmeverk i Högdalen använde A27 i deras pannor, vid bilnings- och blästringsarbeten och för utvädring av hälsofarliga ångor vid plastarbeten.
 • Vädring av vattenånga ur kokartornet, SCA Östrand Pappersbruk i Sundsvall.
 • Rivning på tunnelbanestation, Borrbolaget i Järna AB Stockholm.