Resursoptimering av alla slags anläggningar

Drift och underhåll som möter framtidens utmaningar

Veolias fokusområden är energi, vatten, återvinning och underhåll. Vi effektiviserar systemen för dessa på alla typer av anläggningar. Genom att även ta över driften garanterar vi produktionen. Samtidigt hittar vi synergier som innebär minskade kostnader och reducerad klimatpåverkan. Resultatet är det vi kallar resursoptimering.

Ta del av några av våra referenser inom resursoptimering av anläggningar

Alla våra åtaganden inleds med en analys av anläggningen. Den omfattar drift och underhåll, samt försörjning och distribution av energi och media inom anläggningen, liksom framledningen och användningen av vatten. Analysen identifierar olika förbättringsområden genom effektivisering av försörjningssystemen, samt optimering av drift och underhåll. Genom att ha ett helhetsperspektiv som även inkluderar återvinning hittar vi möjliga synergier inom anläggningen, exempelvis i form av tillvaratagande av spillvärme, restprodukter från produktionen och utvinning av energi ur spillvatten.

Våra lösningar inom anläggningsdrift omfattar hela värdekedjan inom varje fokusområde. 
Inom energi ligger fokus specifikt på:

 • Drift, underhåll och optimering av befintliga energianläggningar för förbättrad och garanterad funktion, ökad produktivitet och verkningsgrad.
 • Finansiering, konstruktion och ägande av nya energianläggningar utifrån kundens behov.
 • Fjärrvärmenät
 • Underhålls- och investeringsplaner
 • Tryckluft och vakuum – vi förvaltar systemen med fokus på kvalitet och energieffektivitet.
 • Processkylning - vi ansvarar för drift och underhåll av kylsystem för industriella processer.
 • Ånga - Vi sköter hanteringen av ånga, varmvatten och hetvatten. Vi utvecklar mediasystemen och arbetar för en energioptimerad drift.

Hubgrade - en innovativ lösning för energioptimering av alla typer av anläggningar

Inom vatten ligger fokus specifikt på:

 • Framledning och distribution av dricksvatten
 • Optimering av drift och underhåll av system för vattenanvändning
 • Tillhandahålla utrustning och system för vattenrening och brandskydd
 • Underhålls- och investeringsplaner, teknisk utveckling och finansiering
 • Växla värme
 • Hantering av vatten inom industrianläggning
  • Processvatten
  • Vatten för upphettning och kylning
  • Vatten som ingrediens, vatten för att stödja reaktioner
  • Hantering av slam och biprodukter
  • Förädling av spillvatten

 

Anläggningsdrift enligt funktionsåtagande

I flera fall har vårt ansvar för en anläggning formen av ett funktionsansvar. Då garanterar vi tillgänglighet, funktionalitet och kostnadsnivåer. Funktionsansvaret kan gälla exempelvis tekniska installationer kring ventilation, vatten och avlopp, samt elförsörjning och utrustning. Tack vare lång erfarenhet inom anläggningsteknik och expertis inom resursoptimering kan vi hjälpa våra kunder att möta framtidens utmaningar i form av miljökrav och andra lagkrav, skatter, energipriser och råvarukostnader.