Vattendomar & Höjdsystem

Vattendomar

Om man vill utnyttja vattenförekomster genom att ta ut eller släppa ut vatten, eller genom att ändra vattennivån, behöver man ha en vattendom som reglerar hur man får göra detta. Många vattendomar reglerar nivåer då man har gjort fördämningar för att ha vattenkraftsanläggningar eller då man gjort sjösänkningar för att få fram mer odlingsbar mark, men det finns även vattendomar som reglerar uttag av vatten för exempelvis dricksvattenproduktion eller utsläpp av renat avloppsvatten.

De flesta vattendomar anger en dämningsgräns, det vill säga högsta tillåtna vattenstånd, och en sänkningsgräns, som är lägsta tillåtna vattenstånd. Utöver detta brukar man reglera hur mycket vatten som minst behöver släppas ur sjön för att bevara naturvärden och estetiska värden längs sjöns avrinningsväg. Ägaren till anläggningarna blir sedan skyldig att se till att domen efterlevs och detta krav kvarstår även om man tar till exempel ett kraftverk ur bruk eller om vattenuttaget upphör. Vill man ändra i en vattendom måste den omprövas.
 

Höjdsystem

Varje år höjer sig Roslagen ur Östersjön med cirka 0,5 cm. Denna landhöjning har pågått sedan den senaste istiden drog sig tillbaka och landet som varit nedtryckt av ismassorna sakta började höja sig igen. Detta gör att vi då och då måste se över våra höjdsystem för att korrigera för att landets nivå över nollnivån har ändrats och för att systemet ska knyta an med andra europeiska system.
Den senaste riksavvägningen gjordes mellan 1979 och 2003 och ledde till RH 2000, ett höjdsystem som ska beskriva landets höjd över nollnivån som den var år 2000 med hjälp av ett nätverk av 50 000 fixpunkter. (Källa: Lantmäteriets hemsida, www.lantmateriet.se)

Norrtälje kommun gick över till höjdsystem RH2000 den 16 december 2016. Skillnaden mellan det gamla och det nya höjdsystemet är ca 0,6 meter i Norrtälje kommun, men skiljer sig från plats till plats inom kommunen. Du kan läsa mer om övergången till det nya höjdsystemet på Norrtälje kommuns hemsida: http://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/kartor/rh-2000/