Certifikat och verksamhetssystem

Veolias certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Det är ett gemensamt system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som är tillgängligt för alla våra anställda. I det beskrivs våra olika processer med instruktioner och rutiner som säkerställer att vi lever upp till våra kunders krav. Verksamhetssystemet gör att vi kan garantera våra kunder samma kvalitet genom hela vår leverans.

Vår KMA-chef ansvarar för att verksamhetssystemet är ständigt uppdaterat i enlighet med nya och förändrade krav och behov. Vi följer löpande upp dessa genom egenkontroller utifrån överenskommelsen med uppdragsgivaren. Dessutom granskas arbetet fortlöpande vid interna revisioner. Avvikelser eller förbättringsförslag hanteras i enlighet med specifika instruktioner i systemet. Dessa medför att korrigerande åtgärder vidtas, samt att beställningar och felanmälningar mottas och förs vidare genom det processtyrda ärendesystem som vi använder. Våra platsorganisationer har även lokala KMA-samordnare. De har specifik utbildning i miljöledning, miljökunskap, arbetsmiljö, kvalitet och kemikaliehantering.
 

Våra certifikat

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Certifikat

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 55001:2014
 • ISO 3834-2
 • SS EN 1090-1
 • Företagscertifikat för kylarbeten

Ackrediteringar

 • Ackreditering för trycksättning med gas
 • Ackreditering för termoelement

Prekvalificeringar

 • Utilities NCE pre-kvalificering
 • TransQ pre-kvalificering

Tillstånd

 • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
 • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
 • Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Kvalitet

Veolia är certifierat enligt ISO 9001 på alla orter där vi är verksamma. Vi kvalitetssäkrar våra uppdrag genom en fastställd arbetsprocess som resulterar i uppdragsspecifik dokumentation redan i samband med etableringen. Dokumentationen skapar en optimal grund för uppdragets genomförande.
 

Miljö

Veolias miljöarbete grundar sig i miljöcertifieringen enligt ISO 14001 och är anpassat till kretsloppssamhället genom att vi i alla våra uppdrag:

 • Väljer och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till en miljöanpassad verksamhet
 • Minskar våra kunders miljöpåverkan och erbjuder energioptimering
 • Verkar för en optimal källsorteringsnivå och därigenom minskar mängden avfall till deponi
 • Vägleds av våra kunders och intressenters krav och förväntningar när det gäller utvecklingen av miljöarbetet och ett hållbart energisystem
 • Ständigt förbättrar miljöledningssystemet som leder till förbättringar av verksamhetens miljöpåverkan och utsläpp till naturen
 • Uppfyller lagar, förordningar och andra krav

Arbetsmiljö

Veolia är certifierat enligt OHSAS 18001. Vårt arbetsmiljöarbete präglas av samverkan mellan en stimulerande och säker arbetsmiljö där den anställdes hälsa och trivsel är en naturlig del i bolagets framgångs- och utvecklingsstrategi. Arbetsmiljöarbetet ska medverka till att Veolia uppfattas som ett attraktivt företag för både kunder, leverantörer, arbetssökande och personal.
 

KMA-planen

Verksamhetssystemet kompletteras av en uppdragsspecifik Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöplan, för att ytterligare säkerställa att vårt utförande uppfyller alla kundkrav. Kundbehovet står givetvis i fokus i varje del av processen och tas därigenom tillvara genom hela flödet.
 

Svetsarbeten

Sedan 1 juli 2014 är det obligatoriskt med CE-märkning och prestandadeklarationer för alla som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål. Veolia Projekt i Göteborg och Avesta är sedan november 2013 certifierat enligt de nya reglerna.
Vår certifiering är enligt SS EN 1090-1 för samtliga utförandeklasser; EXC1, EXC 2, EXC 3 och EXC 4 och ISO 3834-2. Certifikatet gäller för alla stålkonstruktioner vi levererar i hela EES-området, det vill säga samtliga EU-länder samt även Norge, Lichtenstein och Island.
 

Kylarbeten

Enligt vårt företagscertifikat 532 från Incert.
- Företagscertifikat